# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
امین جانقربانی پوده 7 200 4 6
شکیبا درویش علی پور آستانه 19 2570 27 4
احمد فرهاد طالبی 17 1728 19 20
زهرا ناظمی 5 149 4 6
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
امین جانقربانی پوده 5 132 10 8
شکیبا درویش علی پور آستانه 18 1419 40 66
احمد فرهاد طالبی 14 1177 23 76
زهرا ناظمی - - - -
Top