# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
امین جانقربانی پوده 5 124 4 6
شکیبا درویش علی پور آستانه 14 1747 17 3
احمد فرهاد طالبی 10 875 10 29
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
امین جانقربانی پوده 5 84 10 8
شکیبا درویش علی پور آستانه 14 955 28 55
احمد فرهاد طالبی 8 627 23 77
Top