# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
امین جانقربانی پوده 6 133 4 6
شکیبا درویش علی پور آستانه 15 1829 17 3
احمد فرهاد طالبی 11 964 13 22
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
امین جانقربانی پوده 5 88 10 8
شکیبا درویش علی پور آستانه 14 997 29 56
احمد فرهاد طالبی 9 677 23 77
Top