# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
امین جانقربانی پوده 6 237 5 6
شکیبا درویش علی پور آستانه 19 2842 29 4
احمد فرهاد طالبی 17 1976 20 23
زهرا ناظمی 6 282 6 8
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
امین جانقربانی پوده 5 167 14 19
شکیبا درویش علی پور آستانه 19 1599 41 68
احمد فرهاد طالبی 14 1436 30 91
زهرا ناظمی 6 240 6 17
Top