# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
امین جانقربانی پوده 6 165 4 6
شکیبا درویش علی پور آستانه 18 2229 22 4
احمد فرهاد طالبی 15 1456 17 19
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
امین جانقربانی پوده 5 116 10 8
شکیبا درویش علی پور آستانه 16 1238 35 61
احمد فرهاد طالبی 12 977 23 77
Top